สัจจพันธุ์รื่นฤทัย. 2014. “วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง (Literary Works in the Reign of King Prachadhipok : The Response of the Middle Class’s Literary Taste)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 6 (1), 77-100. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/111.