สุขวุ่น ดร.พิชัย. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 13 (1). https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1163.