แก้วเกื้อ เจนต์, and อริยเดช ชลินดา. 2022. “การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Platensis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Culture of Spirulina Platensis in Palm Oil Mill Effluent)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1 (2):59-72. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/12.