สินจินดาวงศ์ สิรินธร. 2022. “โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1 (2):45-58. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/2.