สุขศรี นิตย์ หทัยวสีวงศ์. 2022. “กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1 (2):141-48. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20.