ทองแจ่ม ประสิทธิ์. 2022. “เดินสู่อิสรภาพ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1 (2):149-52. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3.