เชยชื่นสกุล อินทุวรรณา. 2022. “การนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติ ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Free Humanity from the Constraints of Materialism According to Than Ajahn Buddhad?Sa)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1 (2):11-30. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/84.