ทับทัน ส. (2022) “ปริศนาคำทาย: กลไกทางภาษาและภูมิปัญญาแบบไทย (Riddles: Linguistic Devices and Thai Wisdom)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), pp. 83–96. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/10 (Accessed: 15July2024).