พยัฆพันธ์ณ. (2019) “สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 103-136. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1015 (Accessed: 26May2020).