ณ ทองแก้วผ. (2019) “‘รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร’ Conservative and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism in Lamae district, Chumphon province”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 57-78. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1019 (Accessed: 26May2020).