คชเวชน. (2019) “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง1 Fiscal Management of Local Administrative Organization Centers in Rayong Province”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 221-243. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1020 (Accessed: 26May2020).