สุขวุ่นด. (2019) “‘ธรรมะกับการเมือง’ "Dharma and Politics"”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 273-288. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1022 (Accessed: 26May2020).