สุขวุ่นด. (2019) “ส่วนหน้า”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2). Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1023 (Accessed: 26May2020).