กาลวิบูลย์ผ. (2019) “ส่วนหลัง”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 11(2), pp. 289-307. Available at: http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1024 (Accessed: 26May2020).