สัจจพันธุ์ร. (2014) “วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง (Literary Works in the Reign of King Prachadhipok : The Response of the Middle Class’s Literary Taste)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 6(1), pp. 77-100. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/111 (Accessed: 23October2021).