แย้มใหม่ส. (2021) “หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s face and tiny headdress: cultural capital development to economic capital”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), pp. 84-111. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1142 (Accessed: 23October2021).