เมธาวิริยะกุล ว. . . (2021) “การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงของภาษาล่าหู่ กับภาษาไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), pp. 190–211. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1148 (Accessed: 30November2022).