รักสอน ก. . (2021) “การช่วยเหลือระหว่างประเทศในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Foreign aid in International Relations”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), pp. 153–171. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1149 (Accessed: 30November2022).