สุขวุ่น ด. (2021) “บทบรรณาธิการ”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1). Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1163 (Accessed: 29November2022).