สินจินดาวงศ์ ส. (2022) “โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), pp. 45–58. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/2 (Accessed: 15July2024).