สุขศรี น. ห. (2022) “กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), pp. 141–148. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20 (Accessed: 15July2024).