ทองแจ่ม ป. (2022) “เดินสู่อิสรภาพ”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), pp. 149–152. Available at: https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3 (Accessed: 15July2024).