[1]
หนูประกอบป., “รูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะในการป้องกันอุทกภัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 189-220, Aug. 2019.