[1]
พยัฆพันธ์ณ., “สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 103-136, Aug. 2019.