[1]
คงยกด., “การประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย ผ่านบาติกยอกยาการ์ตาในยุคปฏิรูป A Reconstruction of Indonesian National Identity by Yogyakarta’s Batik in the Reformasi Period”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 137-164, Aug. 2019.