[1]
ณ ทองแก้วผ., “‘รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร’ Conservative and restorative pattern of traditional sailing boat for ecotourism in Lamae district, Chumphon province”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 57-78, Aug. 2019.