[1]
คชเวชน., “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง1 Fiscal Management of Local Administrative Organization Centers in Rayong Province”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 221-243, Aug. 2019.