[1]
กาลวิบูลย์ผ., “ส่วนหลัง”, jhsc, vol. 11, no. 2, pp. 289-307, Aug. 2019.