[1]
แย้มใหม่ส., “หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s face and tiny headdress: cultural capital development to economic capital”, jhsc, vol. 13, no. 1, pp. 84-111, Feb. 2021.