[1]
สังข์วิจิตรเ., “การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche”, jhsc, vol. 13, no. 1, pp. 135-152, Feb. 2021.