[1]
รักสอน ก. ., “การช่วยเหลือระหว่างประเทศในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Foreign aid in International Relations”, jhsc, vol. 13, no. 1, pp. 153–171, Feb. 2021.