[1]
สินจินดาวงศ์ ส., “โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ: ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Multi-Level Causal Model: Application for Data Analysis)”, jhsc, vol. 1, no. 2, pp. 45–58, Dec. 2022.