สุขวุ่นด. “‘ธรรมะกับการเมือง’ "Dharma and Politics"”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), Vol. 11, no. 2, Aug. 2019, pp. 273-88, http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1022.