แย้มใหม่ส. “หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s Face and Tiny Headdress: Cultural Capital Development to Economic Capital”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), Vol. 13, no. 1, Feb. 2021, pp. 84-111, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1142.