รักสอน ก. . “การช่วยเหลือระหว่างประเทศในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Foreign Aid in International Relations”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), vol. 13, no. 1, Feb. 2021, pp. 153-71, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1149.