เหล่าพราหมณ์ จ. . “วิเคราะห์ผลกระทบของการระบาด Covid-19 ต่อธุรกิจสายการบินและ แนวโน้มอนาคตของธุรกิจสายการบินหลังการระบาด Analysis of Impact of COVID-19 Pandemic on Airlines Business and Trend of Airlines Business Post Pandemic”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), vol. 13, no. 1, Feb. 2021, pp. 112-35, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1150.