สุขศรี น. ห. “กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 141-8, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20.