ชนะวงศ์ เ. “ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ชุดโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนพื้นที่ พรุเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 111-30, https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/9.