ณ ทองแก้วผศ.เบญจมาศ. “‘รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร’ Conservative and Restorative Pattern of Traditional Sailing Boat for Ecotourism in Lamae District, Chumphon Province”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11, no. 2 (August 16, 2019): 57-78. Accessed May 26, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1019.