คชเวชนางสาวพิมพิศ. “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง1 Fiscal Management of Local Administrative Organization Centers in Rayong Province”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11, no. 2 (August 16, 2019): 221-243. Accessed May 26, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1020.