สุขวุ่นดร.พิชัย. “‘ธรรมะกับการเมือง’ "Dharma and Politics"”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 11, no. 2 (August 16, 2019): 273-288. Accessed May 26, 2020. http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1022.