สัจจพันธุ์รื่นฤทัย. “วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง (Literary Works in the Reign of King Prachadhipok : The Response of the Middle Class’s Literary Taste)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 6, no. 1 (December 15, 2014): 77-100. Accessed October 23, 2021. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/111.