แย้มใหม่สันติชัย. “หน้าพรานจิ๋วและเทริดจิ๋ว: การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่ทุนทางเศรษฐกิจ Tiny hunter’s Face and Tiny Headdress: Cultural Capital Development to Economic Capital”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 13, no. 1 (February 1, 2021): 84-111. Accessed October 23, 2021. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1142.