สังข์วิจิตร เจตนิพิฐ. “การสร้างสรรค์ของชาลี ปาร์คเกอร์: กรณีศึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose the Mooche Charile Parker’s Creation: The Case of Red Cross and Moose the Mooche”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 13, no. 1 (February 1, 2021): 135–152. Accessed November 30, 2022. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1147.