รักสอน กัษมพร. “การช่วยเหลือระหว่างประเทศในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Foreign Aid in International Relations”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 13, no. 1 (February 1, 2021): 153–171. Accessed November 30, 2022. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1149.