สุขวุ่น ดร.พิชัย. “บทบรรณาธิการ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 13, no. 1 (June 21, 2021). Accessed November 30, 2022. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1163.