สุขศรี นิตย์ หทัยวสีวงศ์. “กลยุทธ์น่านสีคราม (Blue Ocean Strategy)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1, no. 2 (December 19, 2022): 141–148. Accessed July 15, 2024. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/20.