ทองแจ่ม ประสิทธิ์. “เดินสู่อิสรภาพ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1, no. 2 (December 19, 2022): 149–152. Accessed July 15, 2024. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3.