เชยชื่นสกุล อินทุวรรณา. “การนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมตามความคิดและการปฏิบัติ ของท่านอาจารย์พุทธทาส (Free Humanity from the Constraints of Materialism According to Than Ajahn Buddhad?Sa)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1, no. 2 (December 19, 2022): 11–30. Accessed July 15, 2024. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/84.