ชนะวงศ์ เปรมชญา. “ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ชุดโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนพื้นที่ พรุเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU) 1, no. 2 (December 19, 2022): 111–130. Accessed June 18, 2024. https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/9.